1. DATADESK : 클릭 새것 (스페셜 버전)
2. 애플 확장 2 : 주황색 슬라이더인 거의 새것  1개
3. 체리 11900 갈색축 : 박스 새것

4. 애플확장 1 : 3개
5. 애플확장 2 : 2개
6. 체리 3000 갈색축 : 1개
7. 체리 3000 흑색축 : 1개
8. 미니 기계식 : 1개

9. 멤브레인 몇 종..